การจัดการความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนบ้านสมสนุก ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยพัชรินทร์ วิณโรจน์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

Back to Top