������������������������������������������������

อาจารย์

- ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้งานข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเขาเสื่อมในชุมชน เทศบางตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยอ.วิญญ์ทัญญู บุญทัน และอ.ดร.นพนัฐ จำปาเทศ    ปี 2559

- ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา ของผู้ป่วยเบาหวานที่ชนิดที่ 2 โดยรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์    ปี 2559

- การนำใช้แนวคิดหุ้นส่วนสุขภาพในการดูแลสุขภาพ : บทบาทพยาบาล โดยอาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม    ปี 2559

- การศึกษาเพื่อยืนยันและพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยอ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง อ.อังสนา เบญจมินทร์ และอ.พัฒนา วันฟั่น    ปี 2559

- ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์    ปี 2559

- ผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพ โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยและอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม    ปี 2559

- แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : จากการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติ โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย อ.รัชนี ผิวผ่อง และอ.สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง    ปี 2559

- Use of knee height for the estimation of body height in Thai adult women     ปี 2558

- การแพทย์แผนไทยกับการบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนภาคกลาง โดยอ.นพนัฐ จำปาเทศ    ปี 2557

- บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยเงียบของวัยรุ่น โดยอ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรงและผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล    ปี 2557

- แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการภาวะอ้วนในเด็ก : การสังเคราะห์งานวิจัย โดยอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม , อ.หทัยชนก บัวเจริญ และจันทิรา ไชยศรี    ปี 2557

- การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณากับการบริการพยาบาลในยุคอาเซียน โดยอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม    ปี 2557

- ประสิทธิผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนการเรียนรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังได้รับการรักษาโดยวิธีขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ    ปี 2557

- การศึกษามุมมองของผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่มีต่อระบบการให้คำปรึกษา:กรณีศึกษา โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ และผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล    ปี 2557

- การจัดการตนเองของพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสงฆ์ โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ , อ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพรและกิ่งประภา เบญญาธนศรีศักดิ์    ปี 2557

- การแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยอ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร , ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา และธัญพร ปานสุวรรณ    ปี 2557

- แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มทักษะการดูแล สำหรับผู้ดูแลเด็กโรคสมาธิสั้น โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย , อ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียมและอัจฉราภา ประเทศา    ปี 2557

- ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจในตนเองและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม และอ.หทัยชนก บัวเจริญ    ปี 2557

- ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและความวิตกกังวลต่อการผ่าตัดกับความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โดยอาจารย์ ดร.นภาพร แก้วนิมิตชัย และผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา    ปี 2557

- การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยอาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม    ปี 2557

- การศึกษาแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุชุมชนมิตรภาพพัฒนา โดยรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ    ปี 2557

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน โดยรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล    ปี 2557

- การแพทย์แผนไทยกับการบริบาลมารดาและทารกหลังคลอดในชุมชนภาคกลาง โดยอาจารย์นพนัฐ จำปาเทศ    ปี 2557

- A Path to Know a Patient: Listening to patent\\\'s Illness Narrative among Undergraduate Nursing Students โดยอาจารย์ปริศนา อัครธนพล    ปี 2557

- การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในประเทศไทย โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยและผศ.อรพินท์ สีขาว    ปี 2557

- Job Stuess and Intent to Stay at Work among Registered Female Nurses Working in Thai Hospitals โดยอาจารย์อัจฉรา เดชขุน    ปี 2557

- การเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแผนผังความคิด : ถอดบทเรียนจากนักศึกษา โดยอาจารย์นพนัฐ จำปาเทศ    ปี 2557

- ผลของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับอัลบูมินในเลือดของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ ผศ.ดร.รัชนี นามจันทราและผศ.พรศิริ พันธสี    ปี 2557

- การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์    ปี 2556

- การสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบำบัดภาวะซึมเศร้าในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและมีการได้ยินปกติ โดยอาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์    ปี 2556

- ปัจจัยทำนายภาวะก่อนความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาจารย์พัชรี รัศมีแจ่ม,อาจารย์ปริศนา อัครธนพล และรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย    ปี 2556

- ภาวะจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยอาจารย์ ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง    ปี 2556

- รูปแบบการสร้างความตระหนักรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,อ.หทัยชนก บัวเจริญ,ผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล,ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล,อ.ภัทรียา พันธุ์ทองและอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม    ปี 2556

- การแสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน โดยรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์    ปี 2556

- การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะในสตรีตั้งครรภ์ โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ    ปี 2556

- ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก โดยรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์และอ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม    ปี 2556

- ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยอาจารย์ ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง    ปี 2556

- ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล,ผศ.ดร.รัชนี นามจันทราและอ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร    ปี 2556

- Study of Cystatin C Level for Detection of Renal Dysfunction with Tenofovir Treatment in Human Immunodeficiency Virus Infection โดยอาจารย์นพนัฐ จำปาเทศ    ปี 2556

- The Conceptualization of Professional Nurse Autonomy แนวความคิดเอกสิทธิ์แห่งวิชาชีพพยาบาล โดยอาจารย์ ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร    ปี 2556

- โรคอ้วนลงพุง:ภัยมืดที่ป้องกันได้ โดยรศ.พรศิริ พันธสี    ปี 2556

- ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ต่อความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยอาจารย์รัชนี นามจันทรา และรศ.พรศิริ พันธสี    ปี 2556

- ปัจจัยทำนายสมรรถนะการพยาบาลด้วยหัวใจของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,อ.พัชรี รัศมีแจ่ม และอาจารย์จริยา ทรัพย์เรือง    ปี 2556

- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรงเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยผศ.อรพินท์ สีขาว,อ.รัชนี นามจันทาและอ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค    ปี 2556

- ผลของโปรแกรมการปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยผศ.ทวีศักดิ์ กสิผล และอ.หทัยชนก บัวเจริญ    ปี 2556

- Hypogonadism among HIV-infected men in Thailand โดยอาจารย์นพนัฐ จำปาเทศ    ปี 2555

- การดูแลสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ    ปี 2555

- การติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย    ปี 2555

- การนอกใจ : ใครสุข ใครทุกข์ โดยอาจารย์ ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง    ปี 2555

- ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน : กรณีศึกษาสตรีตั้งครรภ์ปกติ โดยผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ    ปี 2555

- ประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้านภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และรศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์    ปี 2555

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล,ผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล    ปี 2555

- ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล    ปี 2555

- International Journal of STD & AIDS โดยอาจารย์นพนัฐ จำปาเทศ    ปี 2555

- การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และอาจารย์หทัยชนก บัวเจริญ    ปี 2555

- การพัฒนาระบบเกษตรทางเลือก : กรณีศึกษาตำบลสุขภาวะภาคกลาง โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย    ปี 2554

- การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา    ปี 2554

- การทบทวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา    ปี 2554

- การพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กรณีศึกษา โดยผศ.อรพินท์ สีขาวและรศ.พรศิริ พันธสี    ปี 2554

- เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ โดยผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล    ปี 2554

- ผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลต่อคุณภาพการบันทึกและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพของหอผู้ป่วยใน โดยอาจารย์ ดร.นภาพร แก้วนิมิตชัย    ปี 2554

- ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม โดยผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา ,อ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร,ผศ.กนกพร นทีธนสมบัติ    ปี 2554

- KNOWLEDGE, ATTITUDES, SELF-AWARENESS, AND FACTORS AFFECTING HIV/AIDS PREVENTION AMONG THAI UNIVERSITY STUDENTS โดยรศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย    ปี 2554


นักศึกษา

- การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในประเทศไทย โดยณัฐณิชา ศรีจตุรัส สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2557

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง โดยน.ส.สุวัจนา ภักดิ์ภูมินทร์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2557

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน โดยจันทรา น้ำดอกมะลิ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2557

- ผลของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับอัลบูมินในเลือดของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเสาวลักษณ์ มีคุณ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2557

- ประสิทธิผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนการเรียนรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังได้รับการรักษาโดยวิธีขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยภาวนา วัฒนาสวัสดิ์ และดวงกมล วัตราดุลย์    ปี 2557

- แนวปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศเพื่อการจัดการภาวะอ้วนในเด็ก : การสังเคราะห์งานวิจัย โดยน.ส.จันจิรา ไชยศรี สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2556

- การแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยธัญพร ปานสุวรรณ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2556

- ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกำลังพลที่มีภาวะอ้วนลงพุง ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี โดยมธุรส บุญแสน สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2556

- การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม โดยน.ส.มานิดา เดชากุล สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2556

- การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บให้แก่เด็กวัยเรียนในชุมชน โดยนางยุพิน สาเรือง สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2556

- การศึกษาแนวทางป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุชุมชนมิตรภาพพัฒนา โดยละออม สร้อยแสง สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2556

- ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก โดยกรุณา ประมูลสินทรัพย์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2556

- ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยน.ส.เสาวภา บุญมั่ง สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2556

- รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการโรคอ้วนในชุมชนอรุณนิเวศน์ กรุงเทพมหานคร โดยนิชาภา โพธาเจริญ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2555

- ประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้านภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ โดยไพรัช ม่วงศรี สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2555

- ประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชนโดยใช้ระบบปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายของทฤษฎีการพยาบาลของคิง โดยรัตน์ชรีญาภรณ์ คำราพิศ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2555

- แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า โดยน.ส.วรนุช ทองไทย สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2555

- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในทหารที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยรอ.หญิงธมนพรรษ บุญเจริญ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2555

- ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อป้องกันการกำเริบของภาวะหายใจลำบากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน โดยประเสริฐ ศรีนวล สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2555

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ โดยนางยุพา สุทธิมนัส สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2555

- ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่บ้าน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต โดยนางจุฑารัตน์ ภาตะนันท์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2554

- การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยวิจิตร วรรธวุฒิ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2554

- การจัดการความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนบ้านสมสนุก ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยพัชรินทร์ วิณโรจน์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2554

- การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยน.ส.จริยา ทรัพย์เรือง สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2553

- การศึกษาปัจจัยทำนายการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้เป็นเบาหวานในชุมชนภายใต้ทฤษฎีของพยาบาลของคิง โดยน.ส.จิราพร เดชมา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2553

- การจัดการตนเองของพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสงฆ์ โดยนางกิ่งประภา เบญญาธนศรีศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2553

- ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ต่อความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยน.ส.สุเธียรนุช ศิรินันติกุล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2553

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชน โดยนางพวงแก้ว พุทธพิทักษ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2553

- การศึกษาการดูแลต่อเนื่องที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก โดยน.ส.อ้อมใจ แก้วประหลาด สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยน.ส.พัชรี รัศมีแจ่ม สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชน โดยน.ส.สุมาลี ศรีกำเหนิด สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิต ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในชุมชน โดยพัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมัตถก ศรีคล้อ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหารและยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยรังสิมา ไชยพงษ์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- แนวทางการจัดการกับภาวะหายใจยากลำบากเฉียบพลันด้วยตนเองที่บ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยวราภรณ์ ตรีวิชา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดดำขอดในหญิงที่ยืนทำงาน โดยสุกัญญา เสือชุมแสง สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลของคิง โดยเสาวณี สิงหา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยอ้อย ไพรพนาพันธ์ สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้น โดยอัจฉราภา ประเทศา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- การศึกษามุมมองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีต่อระบบการให้คำปรึกษา : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยน.ส.ผุสดี วรรณภักตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2552

- ประสิทธิผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังได้รับการรักษาโดยวิธีขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยรอ.หญิงภาวนา วัฒนสวัสดิ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2552

- ประสิทธิผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังได้รับการรักษาโดยวิธีขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยรอ.หญิงภาวนา วัฒนสวัสดิ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2552

- ผลของโปรแกรมการปรับการรู้คิดและพฤติกรรมต่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ระดับเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีโฟร์ และความรู้เรื่องโรคเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอสไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยรุ่นตอนปลายและวัยรุ่นผู้ใหญ่ตอนต้น โดยน.ส.รุจี ศรีอ่อนดี พยาบาลผู้ใ    ปี 2552

- ผลของรูปแบบการหย่าเครื่องช่วยหายใจร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวและต่อความสำเร็จและระยะเวลาที่ใช้ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว โดยศุภลักษณ์ คุณศรี สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2552

- ผลของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับอัลบูมินในเลือดของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเสาวลักษณ์ มีคุณ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่    ปี 2552

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยนางถนอมวรรณ์ ดำแก้ว สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยน.ส.ชวนพิศ จิตตะมาภัย สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการควบคุมระดับไขมันในเลือดในภาวะผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงในกลุ่มเสี่ยงน้อยและเสี่ยงปานกลาง โดยน.ส.พัทธนันท์ อยู่ยืนยง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2552

- การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยนางนนท์นภัส สิทธิโกศล สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2551

- การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยน.ส.สิรัชชา จิรจารุภัทร สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2551

- ่เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มและการให้ความรู้เป็นรายบุคคลต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าและสภาพเท้าของทหารที่เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดย รอ.หญิงโสมมนัส ว่องไววุฒิกุลเดช สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2551

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรกที่ทำงานนอกบ้าน ในโรงพยาบาลบางนา1 โดยน.ส.รสสุคนธ์ สืบสังข์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2551

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลและป้องกันการชักจากไข้ โดยน.ส.จินตนา อรุณเจริญรัตน์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2551

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยน.ส.จุฑารัตน์ อินทโชติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2551

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษา คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง โดยน.ส.นภาพร ลิมปโสภณพนิช สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2551

- การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวารหนักที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด โดยนางเฉลิมขวัญ คล้ายมาลา สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2550

- การพัฒนากระบวนการการดูแลและป้องกันอาการหอบหืดซ้ำอย่างมีส่วนร่วมในเด็กก่อนวัยเรียน โดยน.ส.ทรรศนีย์ นาคราช สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2550

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 2 จากเบาหวานเพื่อชะลอการเสื่อมของไต โดยนางนิตยา แย้มมี สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2550

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรงหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกที่บ้าน โดยนางประทีป ปัญญา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2550

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจากภาวะความดันโลหิตสูง โดยน.ส.ณิชาพร คงบันเทิง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2550

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมผู้ป่วยเอดส์ในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยนางปราชญา ศุภฤกษ์โยธิน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2550

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์สุขภาพชุมชน โดยนางธนวรรณ เมาสีทอง สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมขน    ปี 2550

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของเกษตรกรที่เป็นโรคเบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุมชน โดยน.ส.เพ็ญศรี ธารมัติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2550

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บบริเวณคอและกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุจนนำส่งสถานพยาบาลของศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว โดย น.ส.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2549

- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการชะลอความรุนแรงของข้อเขาเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยนางธนิษฐา อังคาระอาพันธ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2549

- แนวปฏิบัติการวินิจฉัยและการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายนอกโรงพยาบาลโดยใช้ผลงานวิจัย โดยน.ส.พรทิพย์ จอกกระจาย สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน    ปี 2549

Back to Top