ตราบาปในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

  รัชดา พ่วงประสงค์ ปิยรัตน์ สมันตรัฐ ชิดชนก สิทธานารถศักดิ์. ตราบาปในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น: บทบาทพยาบาล. วชิรสารการพยาบาล. 20 (1) มกราคม – มิถุนายน 2561, 1-11.

การเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวและลดระดับน้ำตาลในเลือดผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้

  โชติกา พลายหนู,วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม,สุธีร์ รัตนะมงคลกุล. (2561). การเสริมพลังอ านาจแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวและลดระดับน าตาลในเลือดผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน าตาลไม่ได้.วารสารพยาบาลสาธารณสุข . 32(1) มกราคม – เมษายน 2561; 137-155.

The comparison of personal, family, and working characteristics of disparity aging to health and social welfare accessible

  Durongrittichai, V., Klungthumniem, K., Chumpathat, N., Kerativanichsithien, S., & Sirisome, J. (2018, May). The comparison of personal, family, and working characteristics of disparity aging to health and social welfare accessible. Paper presented at the 7th international conference of sustainable energy and green architecture “Smart City and Urban Resiliency”, Bangkok, Thailand.

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติพยาบาลแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลางของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

  เนาวรัตน์ กระมูลโรจน์,กนกพร นทีธนสมบัติ และกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. (2561). ปัจจัยทำนายการปฏิบัติพยาบาลแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลางของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. วารสาร มฉก.วิชาการ, 21(42).13-28.

ผลของโปรแกรมการจัดการอาการปวดโดยใช้สุวคนธบำบัดร่วมกับดนตรีบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่เหล็กยึดตรึงกระดูกขา

  กนกวรรณ ใจภักดี, กนกพร นทีธนสมบัติ และพรศิริ พันธสี. (2559). ผลของโปรแกรมการจัดการอาการปวดโดยใช้สุวคนธบำบัดร่วมกับดนตรีบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่เหล็กยึดตรึงกระดูกขา.วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์, 12(2), 54-68

กระบวนการในการดูแลสุขภาพชุมชน : บทบาทพยาบาลชุมชน

  กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.(2559).กระบวนการในการดูแลสุขภาพชุมชน: บทบาทพยาบาลชุมชน.วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 27(2). 140-148

การนำใช้แนวคิดหุ้นส่วนสุขภาพในการดูแลสุขภาพ : บทบาทพยาบาล

  กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.(2559). (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559).การนำใช้แนวคิดหุ้นส่วนสุขภาพในการดูแลสุขภาพ : บทบาทพยาบาล.วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 30 (2). 124-132.

การส่งเสริมครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

  กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.(2559). การส่งเสริมครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน.วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 27 (ฉบับเพิ่มเติม 1 ธันวาคม 2559). 189-198.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

  ภิษจีรัฐ พัชรกุลธนา กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ. พยาบาลทหารบก.16(2):131-139. พฤษภาคม-สิงหาคม.2558

ประสบการณ์การดูแลเท้าของทหารที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า

  วารสารพยาบาลทหารบก 16 (2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2558