ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างศักยภาพการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทางคลินิก

  จริยา ทรัพย์เรือง, พัชรี รัศมีแจ่ม, และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. (2561). ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างศักยภาพการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทางคลินิก: กรณีศึกษารายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นต่อสมรรถนะด้านการปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลกองทัพบก, 19(ฉบับพิเศษ).468-476.

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  พรศิริ พันธสี และ เจตจรรยา บุญญกูล. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 10(1), 81-94.

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้รอบด้านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน : กรณีคระพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, และหทัยชนก บัวเจริญ. (2560). ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้รอบด้านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน : กรณีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.วารสาร มฉก.วิชาการ, 20(40), 41-51.

Basic Building Block กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กระบวนการพยาบาลอย่างยั่งยืน

  พรศิริ พันธสี. (2559). Basic Building Block กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กระบวนการพยาบาลอย่างยั่งยืน.วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 5(2). 100-107.

ผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพ

  กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม,วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยและหทัยชนก บัวเจริญ . (2559). ผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพ. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.17(32). 42-54.

การสอนภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและแนวทางการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ