การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ

  สุธีรา พึ่งสวัสดิ์,สุภาภรณ์ คงพรหม, ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล, นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล ,ใจบุญ แย้มยิ้ม, ศราวุธ สุทธิรัตน์, ภาวดี ช่วยเจริญ, เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช และ ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์.(2561).การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.4(2).มิถุนายน – ธันวาคม 2561; 7-19.

Systematic review on anti-aging health care

  Piwponga, R., Durongrittichaib, V., Bualaa, O., & Adunwattanasiri, P. (2018). Systematic review on anti-aging health care. Naresuan University Journal: Science and Technology. 26(3), 98-112.

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  อรพินท์ สีขาว, อภิรมย์ฤดี สมสวย, ศิริญญา ธนะขว้าง, ปรางค์ทอง คุณเที่ยง, นันทัชพร ต๊อดแก้ว, และณิชาภัทร บุรีเลิศ. (2561). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร มฉก.วิชาการ. 22(43-44). 1-12.

ดัชนีมวลกายและโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์

  กาญจนา ศรีสวัสดิ์ และ พรศิริ พันธสี. (2561). ดัชนีมวลกายและโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์.วารสารเกษมบัณฑิต. 19(1).182-192.

Association between waist circumference at two measurement sites and indicators of metabolic syndrome and cardiovascular disease among Thai adults

  Chumpathat, N., Phosat, C., Uttamachai, C., Panprathip, P., & Kwanbunjan, K. (2018). Association between waist circumference at two measurement sites and indicators of metabolic syndrome and cardiovascular disease among Thai adults. Malaysian Journal of Nutrition, 24(3), 371-380.

Association of retinol binding protein 4 and transthyretin with triglyceride levels and insulin resistance in rural Thai with high type 2 diabetes risk

  Kwanbunjan. K., Panprathip. P., Phosat. C., Chumpathat. N., Wechjakwen. N., … Schweigert, F.J. (2018). Association of retinol binding protein 4 and transthyretin with triglyceride levels and insulin resistance in rural Thai with high type 2 diabetes risk. BMC Endocrine Disorders, 18(1), 26. doi: 10.1186/s12902-018-0254-2.

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัย

  

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวันในมหาวิทยาลัย.

  ปริศนา อัครธนพล,พัชรี รัศมีแจ่ม,สุดารัตน์ สิมเสน,สุวารี โพธิ์ศรี,ศิริวรรณ ตุรงค์เรือง,กนกอร พิเดช,นภรรสสร กูรมาภิรักษ์,ชัชฏาพร พุทธเสน,สุภาภรณ์คงพรหมและกนิษฐา แก้วดู .(2561).ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานลูกจ้างรายวันในมหาวิทยาลัย. วารสารพยาบาล, 67(4), 11-20

บทบาทพยาบาลในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน

  นพนัฐ จำปาเทศ, ละเอียด แจ่มจันทร์และพัชราภรณ์ ฝ่ายหมื่นไวย์. (2561). บทบาทพยาบาลในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน. วารสาร มฉก.วิชาการ, 21(42).153-164.

Elevated C-reactive protein, interleukin 6,tumor necrosis factor alpha and glycemic load associated with type 2 diabetes mellitus in rural Thais: a cross-sectional study

  Phosat, C., Panprathip, P., Chumpathat, N., Prangthip, P., Chantratita, N., Soonthornworasiri, N., … Kwanbunjan, K. (2017). Elevated C-reactive protein, interleukin 6,tumor necrosis factor alpha and glycemic load associated with type 2 diabetes mellitus in rural Thais: a cross-sectional study. BMC Endocrine Disorders, 17(44). 1-8. doi: 10.1186/s12902-017-0189-z.

อาการเตือน ปัจจัยเสี่ยง และการฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ,จินตนา ฉัตรกุลกวิน และ วรรณา ธนาวิวิธพร. (2561). อาการเตือน ปัจจัยเสี่ยง และการฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง. 61(1); 57-67.

แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ: จากการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติ

  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, ณัฐณภัทร วัฒนเดชาสกุล,รัชนี ผิวผ่อง และสุวรรณี มงคลรุ่งเรื่อง.(2559). แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ: จากการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติ.วารสาร มฉก.วิชาการ. 20(39).143–156

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  อรพินท์ สีขาว.(2559). พยาธิสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กทม : จามจุรีโปรดักส์ จำกัด.

การทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

  ปริศนา อัครธนพลและ อาภรณ์ ดีนาน, (2559). การทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร.วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.5(2) . 56-69.

ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืดความสามารถในการใช้งานข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

  วิญญ์ทัญญู บุญทัน นพนัฐ จำปาเทศ รัชนี นามจันทรา นิภาพร เหล่าชา สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืดความสามารถในการใช้งานข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ.วารสาร มฉก.วิชาการ. 19(38),1-12.

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  นพนัฐ จำปาเทศ; พรศิริ พันธสี; และวิญญ์ทัญญู บุญทัน. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร มฉก.วิชาการ. 19(37);1-13.

การจัดการโรคเบาหวาน มิติของโรคและบทบาทพยาบาล

  อรพินท์ สีขาว.(2561).การจัดการโรคเบาหวาน มิติของโรคและบทบาทพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่3. โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กทม : ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรจน์พริ้นท์ติ้ง.

การเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแผนผังความคิด

  นพนัฐ จำปาเทศ; พรรณงาม เลิศเพ็ญพักตร์; และ สุรี ขันธรักษวงศ์. (2558). การเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแผนผังความคิด. วารสาร มฉก.วิชาการ. 18(35); 93-105.