ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครอบครัวกับความผาสุกของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด.

  ศุภลักษณ์ พื้นทอง, ทวีศักดิ์ กสิผล , ชฎาภา ประเสริฐทรง The Relationships between Family Support and Well Being among Patients with Breast Cancer on going Chemotherapy. วารสารพยาบาลทหารบก 20 (1) ,มกราคม – เมษายน 2562.p.165-171

การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของมุสลิมวัยทำงาน

  ชุติมา สร้อยนาค, จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ พรศิริ พันธสี. (2561). การศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของมุสลิมวัยทำงาน. วารสารพยาบาลทหารบก. 19(Supplement). 267-277.

ความตระหนักรู้ในการจัดการอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยงสูง

  รักนิรันดร์ ตานันต์, จริยาวัตร คมพยัคฆ์, และอรพินท์ สีขาว. (2561). ความตระหนักรู้ในการจัดการอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยงสูง. วารสาร มฉก.วิชาการ, 22(43).13-26.

บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดที่บ้านโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

  จุฬาวรรณ จิตดอน. บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดที่บ้านโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง. วารสาร มฉก.วิชาการ 2561;22(43-44):180-192.

Influence of work-related factors on work ability among young Cambodian migrant workers in Thailand

  Kaewboonchoo O,Awatsadarak A,Jonglertmontree W, & Dejkun A. Influence of Work-Related Factors on Work Ability Among Young Cambodian Migrant Workers in Thailand.Asia Pacific Journal of Public Health. 2018;30(5): 437-446.

สมรรถนะทางคลินิกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เจตจรรยา บุญญกูล จุฬาวรรณ จิตดอน และคณะ (2561). สมรรถนะทางคลินิกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี, 29(2).164-173.

ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  จารุวรรณ ปิยหิรัญ, ทวีศักดิ์ กสิผล, และชฎาภา ประเสริฐทรง. (2561). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสาร มฉก.วิชาการ, 22(43).130-142.

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

  พัชรี รัศมีแจ่ม, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, ปริศนา อัครธนพล, พรทิพย์ ลิ้มธีรยศ.(2561). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม.29  กรกฎาคม –ธันวาคม, 56-68.

แนวปฏิบัติการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอย่างต่อเนื่อง

  ชลทิชา รักษาธรรม, ทวีศักดิ์ กสิผล และ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. (2561). แนวปฏิบัติการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอย่างต่อเนื่อง. วารสารพยาบาลทหารบก. 19(Supplement). 348-356.

ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาหลังคลอด

  วรรณี นวลฉวี, ทวีศักดิ์ กสิผล, และกนกพร นทีธนสมบัติ. (2561). ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาหลังคลอด. วารสาร มฉก.วิชาการ. 21(42). 65-72.

การตรวจคัดกรองโรคและการวินิจฉัยคู่เสี่ยงโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี

  ฉันทิพย์ พลอยสุวรรณ และพรศิริ พันธสี. (2561). การตรวจคัดกรองโรคและการวินิจฉัยคู่เสี่ยงโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี. วารสาร มฉก.วิชาการ, 21(42). 139-152.

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของพระภิกษุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

  พวงเพ็ชร ใจชื้น, ทวีศักดิ์ กสิผล, และชฎาภา ประเสริฐทรง. (2560). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของพระภิกษุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารเกษมบัณฑิต, 18(2). 64-76.

ผลของโปรแกรมป้องกันการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต/คาร์บาเมตต่อพฤติกรรมป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในซีรั่มและค่า SDPTG Aging Index ในชาวนาไทยจ

  ศิริพรรณ นาคน้อย, อรวรรณ แก้วบุญชู, ทัศนีย์ รวิวรกุล, กิตติพงศ์, และอัจฉรา เดชขุน. (2560). ผลของโปรแกรมป้องกันการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต/คาร์บาเมตต่อพฤติกรรมป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มและค่าSDPTG Aging Indexในชาวนาไทยจังหวัดกำแพงเพชร. สารสารพิษวิทยาไทย 2560, 32(2): 41-60.

การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดที่รักษาด้วยระบบยาระสั้นอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

  จุฬาวรรณ จิตดอน, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, และกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. (2560). การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดที่รักษาด้วยระบบยาระยะสั้นอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร มฉก.วิชาการ, 20(40), 1-11.

Use of knee height for the estimation of body height in Thai adult women

  Chumpathat, N., Rangsin, R., Changbumrung,S., Soonthornworasiri,N., Durongritichai,V., Kwanbunjan,K. (2016). Use of knee height for the estimation of body height in Thai adult women” Asia Pacific Journal of Nursing: 25(3): 444-451.

กระบวนการสร้างหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ชุมชนพิทักษ์ธรรมตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

  วิภาวี ชูแก้ว, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, และกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. (2560). กระบวนการสร้างหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ชุมชนพิทักษ์ธรรมตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร มฉก. วิชาการ,20(40), 53-65.

ปัจจัยทำนายการรับรู้สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

  กิษรา มาศโอสถ, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, และกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. (2560). ปัจจัยทำนายการรับรู้สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 งานวิชาการรับใช้สังคม ประจำปี 2560 (หน้า13-24). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

ปัจจัยที่ความสามารถในการดูแลตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพดีของพระสงฆ์ในดุสิต กรุงเทพฯ

  วารสารเกษมบัณฑิต 18 (1) มกราคม-มิถุนายน 2560

การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, และนพนัฐ จำปาเทศ. (2560). การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. [ฉบับพีดีเอฟ] เข้าถึงจากhttps://elibrary.trf.or.th/fullP/SRI59M0404//SRI59M0404_abstract.pdf

บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์.

  ชูขวัญ เฮงชัยโย, ทวีศักดิ์ กสิผล, และวิภาพร สิทธิศาสตร์. (2560). บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์. วารสารการพยาบาลสาธารณสุขและการศึกษา, 18(3), 46-51.

ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลางประเทศไทย

  ไพรัตน์ กาพาด ,อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย ,จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ ทวีศักดิ์ กสิผล.(2559). ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคกลางประเทศไทย.การประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2-17.

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยใช้แบบจำลองการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของรพ.สต.บึงสนั่น

  สุภาพร นันทศักดิ์, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยและกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.(2559). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยใช้แบบจำลองการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของรพ.สต.บึงสนั่น.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 14(2). 77-89.

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ การฝึกทักษะและการเตรียมความพร้อมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายเพื่อการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

  สุภาวดี ศรีปัด,จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และพรศิริ พันธสี. (2559). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ การฝึกทักษะและการเตรียมความพร้อมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายเพื่อการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.17(33), 6-19.

ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับ น้ำตาลในเลือด และระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2

  กฤษณา ดวงแก้ว, จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และนภาพร แก้วนิมิตชัย.(2559). ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับ น้ำตาลในเลือด และระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2.วารสารจักษุธรรมศาสตร์, 11(2). 34-53.

การประเมินโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน โรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  อัชรารัตน์ วชิระเตวิชญ์, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, จริยาวัตร คมพยัคฆ์,และพีระพล รัตนะ.(2559) การประเมินโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน โรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. การนำเสนอบทความวิจัย (Proceeding) ในโครงการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21” วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 12-24.

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข้าเสื่อมในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ.

  เสาวณีย์ สิงหา วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข้าเสื่อมในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ.มฉก.วิชาการ.18(36): 115-130. ม.ค.-มิ.ย.2558

ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

  จริยา ทรัพย์เรือง อาภรณ์ ดีนาน.ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม. การประชุมวิชาการ Contributions of nursing graduate studies to health policy and research. สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย 3 – 4 สิงหาคม 2558

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  จารุวรรณ ศรีเวียงยา, ทวีศักดิ์ กสิผล, จริยาวัตร คมพยัคฆ์.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.2558

ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  -

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบเข้มข้นต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการจำกัดน้ำของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

  -

วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ

  วารสารพยาบาลและสุขภาพ 9 (3) กันยายน-ธันวาคม2558

การพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  ฉบาไพร ทองหล่อ, ทวีศักดิ์ กสิผล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. การพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาวันที่ 28-29 เมษายน 2558.