การถอดบทเรียนจากกิจกรรมนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  ชฎาภา ประเสริฐทรง, ชนิกา เจริญจิตต์กุล,ทวีศักดิ์ กสิผล, กันยา สุวรรณคีรีขันธ์. การถอดบทเรียนกิจกรรมนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมป้องกันการสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วารสารพยาบาล 66 (1) มกราคม-มีนาคม 2560

โลกทัศน์การตายดีของคนไทย มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม

  เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ (หัวหน้าโครงการ)

ความพิการ แนวคิดทฤษฎีสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  -

ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

  พรชัย จูลเมตต์, สายใจ พัวพันธ์, และ Pham Van Truong. (2560). ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง.วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(3), 104-118.

ปัจจัยทางสังคมกับภาวะซึมเศร้า ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ , วรณัน อรรถแสงศรี, ปรารถนา สถิตวิภาวี, ชฎาภา ประเสริฐทรง. (2559). วัยรุ่นกับภาวะซึมเศร้า: การประเมินภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.35(5). 530–537.

ผลของการใช้แกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติของครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

  ชญาภัช มิ่งขวัญใจ, ชฎาภา ประเสริฐทรง, ทวีศักดิ์ กสิผล ผลของการใช้แกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติขิงครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วารสารพยาบาลทหารบก 16 (3) กันยายน – ธันวาคม 2558

บุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบของวัยรุ่น

  ชนิกา เจริญจิตต์กุล, ชฎาภา ประเสริฐทรง บุหรี่ไฟฟ้า: ภัยเงียบของวัยรุ่น. วารสารพยาบาลทหารบก 15 (3) กันยายน – ธันวาคม 2557

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการพฤติกรรมด้านอาหารและการออกกำลังกายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2

  วารสารเกษมบัณฑิต 16 (2) มิถุนายน – ธันวาคม 2558

การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบมุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว

  ชฎาภา ประเสริฐทรง. การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบมุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว. วารสารพยาบาลทหารบก 16 (2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2558

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้

  วารสารพยาบาลทหารบก 16 (3) กันยายน – ธันวาคม 2558