แผน/ประกาศ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์

-แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2557-2561

- แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 เพื่อใช้ดำเนินการในปีการศึกษา 2558

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
01/2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
02/2558 เรื่อง
03/2558 เรื่อง
04/2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบความรู้รวบยอด สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
05/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
06/2558 เรื่อง
07/2558 เรื่อง
08/2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์
09/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดและตัดสินรางวัลการเขียนแผนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
11/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP  TRAINING) และอบรมฟื้นฟูวิชาการ (REFRESHER  COURSE  TRAINING) ประจำปีการศึกษา 2558
12/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม)
13/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเขียนรายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
14/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์
15/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวางแผนเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
16/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
17/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
18/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
19/2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์
20/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
21/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)
22/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
23/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มจำนวนงานวิจัย ตำรา บทความวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
24/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
25/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาในโครงการทุน นักศึกษาแลกเปลี่ยนและศิษย์เก่า
26/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ สร้างวัฒนธรรมที่ดีงามและประหยัดพลังงาน
27/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ อีเลิร์นนิ่ง คลังข้อสอบ และเวปไซต์ 3 ภาษา
28/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดและตัดสินรางวัลการเขียนแผนการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
29/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
30/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างตำราการพยาบาลพื้นฐาน
31/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการอบรมฟื้นฟูวิชาการ (REFRESHER  COURSE  TRAINING) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP  TRAINING) เรื่องTHE  CRITICAL  CARDIAC  CARE  TRAINING  PROGRAM  AND  WORKSHOP  TRAINING  PROGRAM
32/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาตำรา  เรื่องการพยาบาลพื้นฐาน : แก่นหลักสู่การปฏิบัติพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
33/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
34/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
35/2558 เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
36/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
37/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสู่ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
38/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงรายวิชา NG8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
39/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย และบทความวิจัย เพื่อขอรับทุนเผยแพร่จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
40/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่
41/2558 เรื่อง
42/2558 เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่
43/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาในโครงการทุน นักศึกษาแลกเปลี่ยนและศิษย์เก่า
44/2558 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรสนับสนุนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558
45/2558 เรื่อง
46/2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มจำนวนงานวิจัย ตำรา บทความวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
47/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
48/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวางแผนเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
49/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
50/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
51/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ อีเลิร์นนิ่ง คลังข้อสอบ และเวปไซต์ 3 ภาษา
52/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา มคอ.3,4 และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
53/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวางแผนเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
54/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
55/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงรายวิชา NG3632 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 ปีการศึกษา 2557


 

Back to Top