อ.ชัชฎาพร พุทธเสน

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน 1237
     E-mail : 
nabeebee_love@hotmail.com

-พ.ศ.2553-2556     พยาบาลวิชาชีพ (Full-time) แผนกผู้ป่วยในศัลยกรรม-ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลวิภาวดี
-พ.ศ.2557-2558     พยาบาลพิจารณาสินไหมประกันสุขภาพ บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
-พ.ศ.2558-ก.ค.59   พยาลาลวิชาชีพ (Part-time) แผนกผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลประชาพัฒน์
-มิ.ย.59-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
                     เฉลิมพระเกียรติ

-ปริญญาตรี   พ.ศ.2549-2552   เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-ปริญญาโท   พ.ศ.2556-2559   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559   เรื่อง "ผลของการจัดการกับอาการด้วยตนเองร่วมกับการฝึกโยคะต่อความเหนื่อยล้าและการนอนไม่หลับของผู้ป่วยมะเร็ง
        เต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด" ลิขสิทธิ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Back to Top