อ.ธนิตา พึ่งฉิ่ง

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1237
     E-Mail : tatay_loma@hotmail.com 

-พ.ศ.2552-2554    พยาบาลวิชาชีพ ประจำหออภิบาลศัลยกรรม (ICU-Sur) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
-พ.ศ.2556-2558    พยาบาลวิชาชีพ (Part-time) หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตรวม (ICU)  โรงพยาบาลปทุมเวช
-มิ.ย.2559-ปัจจุบัน  อาจารย์พยาบาล  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-ปริญญาตรี  สาขาการพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
-ปริญญาโท  สาขาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งเผยแพร่   การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 38  ณ  มหาวิทยาลัย
              นเรศวร และเผยแพร่ในรูปแบบรายงานการประชุม  (Proceeding)
2559         วิทยานิพนธ์  เรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศรีษะ  ธนิตา  พึ่งฉิ่ง และ
              ผศ.ดร.ชนกพร  จิตปัญญา

Back to Top