อ.จริยา ทรัพย์เรือง

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1235
     E-Mail : annjariya26@hotmail.com

-พย.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Back to Top