อ.พัชรี รัศมีแจ่ม

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1238
     E-mail : pum_patcharee@yahoo.com

-พย.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Back to Top