อ.กันยา สุวรรณคีรีขันธ์

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1235
     E-mail : kanya.su@hcu.ac.th

-วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ม.สงขลานครินทร์
-วท.ม. (โภชนวิทยา) ม.มหิดล
-อนุมัติบัติ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

Back to Top