ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1235
     E-mail : taweesukk@gmail.com

-พย.บ. (พยาบาล) ม.บูรพา
-กศ.ม. (สุขศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) ม.บูรพา
-ปร.ด. (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ แขนงวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว) ม.ธรรมศาสตร์

2554 -การพยาบาลอนามัยชุมชน :  แนวคิด  หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2)
2555 -ชนิกา เจริญจิตต์กุล ทวีศักดิ์ กสิผล.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20 (1):1-11. ม.ค.-มี.ค.
  -ทวีศักดิ์ กสิผล ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา และอัจฉรา จินายน.ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.มฉก.วิชาการ.15(30): 31-46.มกราคม-มิถุนายน.
2556

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ ชนิกา  เจริญจิตต์กุล ทวีศักดิ์ กสิผล กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม ภัทรียา พันธุ์ทอง.รูปแบบการสร้างแบบตระหนักรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.มฉก. วิชาการ.16(32):.19-39.ม.ค.-มิ.ย.

  -เสาวภา บุญมั่ง ทวีศักดิ์ กสิผล รัชนี นามจันทรา ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรง.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์.9 (2):1-14. กรกฎาคม – ธันวาคม.
  -รัตน์ชรีญาภรณ์ คำราพิศ หทัยชนก บัวเจริญ ทวีศักดิ์ กสิผล.ผลของโปรแกรมการปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน.มฉก. วิชาการ. 16(32): 1-18.ม.ค.-มิ.ย.
2557 -มานิดา เดชากุล ทวีศักดิ์  กสิผล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้:กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม.พยาบาลทหารบก.15(3): 269-278.กันยายน-ธันวาคม.
  -มธุรส บุญแสน ทวีศักดิ์ กสิผล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย.ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกำลังพลที่มีภาวะอ้วนลงพุง  ค่ายนวมินทราชินี  จ.ชลบุรี. พยาบาลทหารบก.15(2):312-319.พ.ค.-ส.ค.
  -ชูขวัญ  เฮงชัยโย กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม ทวีศักดิ์  กสิผล.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารขณะตั้งครรภ์แรกของหญิงแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ที่มารับบริการแผนกสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  วันที่  13-14 ธันวาคม  2557
  -จันทรา น้ำดอกมะลิ ทวีศักดิ์ กสิผล จริยาวัตร คมพยัคฆ์.การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน.มฉก.วิชาการ. 17 (34) : 77-92.
2558 -จริยาวัตร คมพยัคฆ์, กนกพร นทีธนสมบัติ, ทวีศักดิ์ กสิผล, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, ชฎาภา ประเสริฐทรง, นภาพร แก้วนิมิตชัย, วนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย.วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 3  กันยายน-ธันวาคม หน้า : 1-13  ปีพ.ศ. : 2558
  -สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล, อนงค์ หาญสกุล, สมสมัย รัตนนกรีฑากุล, ทวีศักดิ์ กสิผล.พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  ปีที่ : 7  ฉบับที่ : 2  หน้า : 181-192
  -ชญาภัช มิ่งขวัญใจ, ชฎาภา ประเสริฐทรง, ทวีศักดิ์ กสิผล.  ผลของการใช้แกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต่อความรู้  ทัศนคติและการปฏิบัติของครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  วารสารพยาบาลทหารบก.16 (3) กันยายน – ธันวาคม 2558
  -ไพรัตน์ กาพาด อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และทวีศักดิ์ กสิผล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยูในชุมชนภาคกลางประเทศไทย ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “สหวิทยาการงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิชาการ” เล่มที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559 ณ อาคาร 14  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  -จารุวรรณ  ศรีเวียงยา, ทวีศักดิ์  กสิผล, จริยาวัตร  คมพยัคฆ์.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
  -ฉบาไพร ทองหล่อ, ทวีศักดิ์ กสิผล วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย.  การพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาวันที่  28-29  เมษายน  2558.

 

 

 

Back to Top