อ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1235
     E-mail : dr.chadapa@yahoo.com

-วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ว.หัวเฉียว
-กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-วุฒิบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง ม.มหิดล
-กศ.ด. (จิตวิทยการให้คำปรึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2555 -ชฎาภา ประเสริฐทรง.การนอกใจ: ใครสุขใครทุกข์.มฉก.วิชาการ.16 (31):17-30. กรกฎาคม-ธันวาคม.
  -ชฎาภา ประเสริฐทรง ทศวร มณีศรีขำ ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ สมสรร วงษ์อยู่น้อย. ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มพฤติกรรมการรู้คิดเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันโรคเอดส์.จิตวิทยา.18: 28-48 
2556 -ชฎาภา ประเสริฐทรง สายสมร เฉลยกิตติ.ภาวะจิตสังคมของผู้ป่วยโรคหัวใจ.วารสารพยาบาลทหารบก.14(1):85-91.ม.ค.-เม.ย.
  -วรณัน อรรถแสงศรี วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร ปรารถนา สถิตวิภาวี ชฎาภา ประเสริฐทรง.ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นตอนกลาง.การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.15-16 สิงหาคม 2556
2558 -จริยาวัตร คมพยัคฆ์, กนกพร นทีธนสมบัติ, ทวีศักดิ์ กสิผล, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, ชฎาภา ประเสริฐทรง, นภาพร แก้วนิมิตชัย, วนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย.วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 3  กันยายน-ธันวาคม หน้า : 1-13  ปีพ.ศ. : 2558
  -นันทวัน ยิ้มประเสริฐ ชฎาภา ประเสริฐทรง กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการพฤติกรรมด้านอาหารและการออกกำลังกายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2  วารสารเกษมบัณฑิต16 (2) มิถุนายน – ธันวาคม 2558 
  -ชญาภัช มิ่งขวัญใจ, ชฎาภา ประเสริฐทรง, ทวีศักดิ์ กสิผล.  ผลของการใช้แกรมการให้ความรู้ทางสุขภาพของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนต่อความรู้  ทัศนคติและการปฏิบัติของครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  วารสารพยาบาลทหารบก.16 (3) กันยายน – ธันวาคม 2558
  -อคพล มลอา กนกพร นทีธนสมบัติ ชฎาภา  ประเสริฐทรง.ประสบการณ์การดูแลเท้าของทหารที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า.พยาบาลทหารบก. 16(2):50-58.พฤษภาคม –สิงหาคมคม.
  -ชฎาภา  ประเสริฐทรง. .การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบมุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว.พยาบาลทหารบก. 16 (2):1-7.พฤษภาคม –สิงหาคม.
  -ชนิกา เจริญจิตต์กุล ชฎาภา  ประเสริฐทรง.บุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบของวัยรุ่น.พยาบาลทหารบก.15(3):149-154.ก.ย.-ธ.ค.
  -ปาริชาติ  เกิดฤทธิ์ จริยาวัตร  คมพยัคฆ์ ชฎาภา  ประเสริฐทรง.ผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม.นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558.
  -ยุพา โพผา ชฎาภา  ประเสริฐทรง วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้. พยาบาลทหารบก .16(1):123-130.มกราคม – เมษายน.
  -ชฎาภา ประเสริฐทรง .การถอดบทเรียนกิจกรรมนักศึกษาพยาบาลในการป้องกันการสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.มกราคม-มิถุนายน 2559
2559 -ชฎาภา ประเสริฐทรง อังสนา  เบญจมินทร์ พัฒนา  วันฟั่น.การศึกษาเพื่อยืนยันและพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559.

บทความวิชาการ

2558 -ชฎาภา ประเสริฐทรง. การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบมุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว  วารสารพยาบาลทหารบก. 16 (2) พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
  -ชนิกา เจริญจิตต์กุล ชฎาภา  ประเสริฐทรง.บุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบของวัยรุ่น. วารสารพยาบาลทหารบก.15 (3):149-154.ก.ย.-ธ.ค. 2558

 

Back to Top