ผศ.ชนิกา เจริญจิตต์กุล

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1235
     E-mail : chanika1917@hotmail.com

-ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี ว.พยาบาลเกื้อการุณย์
-ศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิบัตร (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บทความวิชาการ

2558 -ชนิกา เจริญจิตต์กุล ชฎาภา  ประเสริฐทรง.บุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบของวัยรุ่น. วารสารพยาบาลทหารบก.15 (3):149-154.ก.ย.-ธ.ค. 2558

Back to Top