อ.อังสนา เบญจมินทร์

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1235
     E-mail : angzumae@gmail.com

 

 

-พย.บ. ม.มหิดล
-วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2559 -ชฎาภา ประเสริฐทรง อังสนา  เบญจมินทร์ พัฒนา  วันฟั่น.การศึกษาเพื่อยืนยันและพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559.

Back to Top