อ.พัฒนา วันฟั่น

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1236
     E-mail : pattana51@hotmail.com 

2559 -ชฎาภา ประเสริฐทรง อังสนา  เบญจมินทร์ พัฒนา  วันฟั่น.การศึกษาเพื่อยืนยันและพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559.

Back to Top