อ.อัจฉรา เดชขุน

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1235
     E-mail : adchara55@hotmail.com

-ประกาศนียบัตร (พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย) โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ
-วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
-Cercificate  of  Attending  the  Occupaitonal Health  and Research  Program, Wakayama Medicial  University Japan.

Back to Top