อ.รัชนี ผิวผ่อง

     ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1231
     E-mail:ratchykookai@gmail.com

-พย.บ. (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) ม.บูรพา
-พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.มหิดล

2559

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย รัชนี ผิวผ่อง สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง.  แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : จากการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติ  วารสารมฉก.วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.

Back to Top