อ.กนิษฐา แก้วดู

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1236
     E-mail : kanitta_numwan@hotmail.com

-พย.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
-พย.ม. (การผดุงครรภ์ชั้นสูง) ม.เชียงใหม่

Back to Top