อ.สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1237
     E-mail : sittisuk01@hotmail.com

-พย.บ.   (การพยาบาลและการผดุงครรภ์)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-พย.ม.   (การพยาบาลผู้ใหญ่)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Back to Top