อ.บัวแก้ว ใจดีเจริญ

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1236
     E-mail :buakaewchai@yahoo.com

-วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ว.หัวเฉียว
-พย.ม. (การจัดการพยาบาล) ม.รังสิต
-ประกาศนียบัตการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การจัดการเชื้อโรคเบื้องต้น) ม.กรุงเทพ

Back to Top