อ.อรอนงค์ บัวลา

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1236 
     E-mail : apko3840@yahoo.com

-พย.บ. ม.มหิดล
-วท.ม. (การเจริญพันธ์ุและการวางแผนประชากร) ม.มหิดล

Back to Top