อ.สุดารัตน์ สิมเสน

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1234 
     E-mail : sudarat_noiy@hotmail.com

-พย.บ. ม.ขอนแก่น
-พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Back to Top