อ.พ.ต.ต.หญิงปิยรัตน์ สมันตรัฐ

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1235 
     E-mail:piyarat.samantarath@gmail.com

-พย.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ม.มหิดล

Back to Top