อ.ดร.รัชดา พ่วงประสงค์

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1236
     E-mail : aod_ms9035@yahoo.com

-วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) ว.หัวเฉียว
-วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Back to Top