ผศ.ดร.กนกพร นทีธนสมบัติ

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1236 
     E-mail : nkanokporn@hotmail.com

-พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ม.รังสิต
-M.A. (Sociology) Texas  Woman's University, U.S.A.
-พย.ด. ม.เชียงใหม่

2558 -จริยาวัตร คมพยัคฆ์, กนกพร นทีธนสมบัติ, ทวีศักดิ์ กสิผล, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, ชฎาภา ประเสริฐทรง, นภาพร แก้วนิมิตชัย, วนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย.วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 3  กันยายน-ธันวาคม หน้า : 1-13  ปีพ.ศ. : 2558
  -กนกพร ธนีธนสมบัติ, รัชนี นามจันทรา, พรศิริ พันธสี,อิสรีย์ เหลืองวิลัย.การสอนภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยง และแนวทางการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37  หน้า : 71-88 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558
  -สุทธาภา คูณทรัพย์ไพบูลย์ กนกพร  นทีธนสมบัติ และพรศิริ พันธสี. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยการให้ความรู้และข้อมูลต่อความปวด และความสามารถในการทำกิจกรรมหลังผ่าตัดในผู้ป่วยเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมด. ประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
   

 

 

 

 

Back to Top