อ.สุขจิต ณ นคร

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลแม่และเด็ก
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1234 
     E-mail : sukachit@hotmail.com

-วท.บ. (พยาบาล) ม.เชียงใหม่
-ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ม.เชียงใหม่
-สส.ม. (สวัสดิการแรงงาน) ม.ธรรมศาสตร์
-ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ (ทารกแรกเกิด) ม.มหิดล

Back to Top