อ.ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม

     ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1231
     E-mail:kkamontip1@gmail.com

-พบ.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี
-พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) ม.ขอนแก่น
-ปร.ด. (การพยาบาล) ม.ขอนแก่น
-อนุมัติบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ม.มหิดล

2555 -กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.  (2555).  การใช้ทุนทางสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุนี  24(1  กันยายน 2555-กุมภาพันธ์ 2556)
2556 -กรุณา ประมูลสินทรัพย์ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จริยาวัตร คมพยัคฆ์ เอกชัย โควาวิสารัช.ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก.วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556
  -วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ ชนิกา  เจริญจิตต์กุล ทวีศักดิ์ กสิผล กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียมภัทรียา พันธุ์ทอง.รูปแบบการสร้างแบบตระหนักรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน,มฉก. วิชาการ.16 (32): 19-39.ม.ค.-มิ.ย.2556
2557 -เจตจรรยา บุญญกูล กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จริยาวัตร คมพยัคฆ์. รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บางโฉลง อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ.นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  วันที่  13-14 ธันวาคม  2557
  -กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณากับการบริการพยาบาลในยุคอาเซียน.พยาบาลทหารบก.15(1): 29-35
  -มัตถกะ  ศรีคล้อ กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม หทัยชนก  บัวเจริญ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจในตนเองและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ.30(2):68-79.พฤษภาคม-สิงหาคม
  -ชญานิษฐ์  แกล้วทะนง วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม.การพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบมีส่วนร่วมโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  วันที่  13-14 ธันวาคม  2557.
  -อัจฉรา ภาประเทศ วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม,แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสำหรับผู้ดูแลเด็กโรคสมาธิสั้น.พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม. 15:22-34. กรกฎาคม-ธันวาคม.
  -วรนุช ทองไทย วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม.แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า มฉก.วิชาการ.18(35):13-28.กรกฎาคม-ธันวาคม.
  -ชูขวัญ  เฮงชัยโย กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม ทวีศักดิ์  กสิผล. พฤติกรรมการบริโภคอาหารขณะตั้งครรภ์แรกของหญิงแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ ที่มารับบริการแผนกสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลสมุทรปราการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  วันที่  13-14 ธันวาคม  2557
  -จันทิรา  ชัยศรี กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม หทัยชนก  บัวเจริญ. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการภาวะอ้วนในเด็ก: การสังเคราะห์งานวิจัย. พยาบาลทหารบก.15(2):360-367. พฤษภาคม-สิงหาคม.
  -กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. มฉก.วิชาการ.17(34):155-168.มกราคม-มิถุนายน.
2558 -จริยาวัตร คมพยัคฆ์, กนกพร นทีธนสมบัติ, ทวีศักดิ์ กสิผล, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, ชฎาภา ประเสริฐทรง, นภาพร แก้วนิมิตชัย, วนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย.วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 3  กันยายน-ธันวาคม หน้า : 1-13  ปีพ.ศ. : 2558
  -นิตยา ทานันท์, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, จิตร สิทธิอมร.การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซ้ำที่บ้านแบบมีส่วนร่วมโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วารสาร มฉก.วิชาการ  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37 หน้า :89-103 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
  -นันทวัน ยิ้มประเสริฐ ชฎาภา ประเสริฐทรง กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม.การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการพฤติกรรมด้านอาหารและการออกกำลังกายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2  วารสารเกษมบัณฑิต16 (2) มิถุนายน – ธันวาคม 2558 
  -เสาวณีย์  สิงหา วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข้าเสื่อมในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ.มฉก.วิชาการ.18(36): 115-130.  ม.ค.-มิ.ย.
  -ภิษจีรัฐ  พัชรกุลธนา กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่  เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ. พยาบาลทหารบก.16(2):131-139. พฤศภาคม-สิงหาคม
2559
-กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม  วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  และหทัยชนก  บัวเจริญ. ผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพ วารสารมฉก.วิชาการ ปีที่ 17 ฉับที่ 32 มกราคม-มิถุนายน 2559.
  -กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. การใช้แนวคิดหุ้นส่วนสุขภาพในการดูแลสุขภาพ : บทบาทพยาบาล วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559.

Back to Top