อ.นภรรสสร กูรมาภิรักษ์

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1234
     E-mail : nurse_nhuni@hotmail.com

 

 

-พย.บ. ม.สงขลานครินทร์
-พย.ม. (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

Back to Top