อ.สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1528
     E-mail : hongmon66@hotmail.com

-วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ว.หัวเฉียว
-กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2559

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย รัชนี ผิวผ่อง สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง.  แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : จากการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติ  วารสารมฉก.วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.

Back to Top