อ.ชิดชนก สิทธารถศักดิ์

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1461
     E-mail : chidchanok@hcu.ac.th

-วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Back to Top