อ.วิญญ์ทัญญู บุญทัน

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน :1238
     E-mail : winn.mu.cu.swu@hotmail.com

-พย.บ. ม.มหิดล
-วท.ม.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 -นพนัฐ จำปาเทศ, วิญทัญญู บุญทัน, พรศิริ พันธสี.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วารสาร มฉก.วิชาการ  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37  หน้า :1-14 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
2559 -วิญญ์ทัญญู  บุญทัน นพนัฐ  จำปาเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้งานข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเขาเสื่อมในชุมชน เทศบางตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วารสารมฉก.วิชาการ 2  ปีที่ 19 ฉบับที่ 38 มกราคม-มิถุนายน 2559. 

 

 

Back to Top