อ.ดร.นพนัฐ จำปาเทศ

    กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    เบอร์ติดต่อภายใน : 1237
    E-mail : nophc@yahoo.com
    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 : 5111205810

2553 - ปัจจุบัน

- อาจารย์ (พยาบาล)

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2551 – ปัจจุบัน

- พยาบาลวิชาชีพ (Part time)

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

2551 – 2552

- พยาบาลวิชาชีพ (อาจารย์พยาบาล)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ

สถาบันบรมราชชนก

2543 – 2550

- ผู้ประสานงานวิจัย

สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

2533 - 2538

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

- นักวิชาการสาธารณสุข

สถานีอนามัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ

2557

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน) ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อน และวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

2551

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2546

การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

2542

การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

2536

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.สาธารณสุข)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2533

ป.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง ชลบุรี

2547 -วิศัลย์ มูลศาสตร์, นพนัฐ จำปาเทศ และยุพดี สันติสุขลาภผล.ความสัมพันธ์ของน้ำหนัก ส่วนสูง และการรอดชีวิตในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี สถาบันบำราศนราดูร.วารสารควบคุมโรค.30 (2)
  -ชุติมา พรหมศร ปัทมาวดี เติมวิเศษ นพนัฐ จำปาเทศ และอารี รามโกมุท.พฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.วารสารควบคุมโรค.30 (3); 190-196
2548 -Manosuthi W, Thongyen S, Chumpathat N, Muangchana K, Sungkanuparph S. Prevalence and Risk Factors of Rash from Efavirenz in HIV-infected Patients with Preceding Nevirapine-associated Rash. Abstract of the 45th Interscience Conference of Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Washington DC; H-343.
  -Manosuthi W, Chumpathat N, Sungkanuparph S Safety and Tolerability of Nevirapine-based HAART Initiation in HIV-infected Patients Receiving Fluconazole for Cryptococcal Prophylaxis. Abstract of the 7th International Congress on AIDS in ASIA and the Pacific, Kobe; SaPB0049.
  -Manosuthi W, Sungkanuparph S, Thongyen S, Chumpathat N, Eampokalap B, Thawornwan U,Foongladda S. Fluconazole Susceptibility among Cerebrospinal Fluid Isolates of C. neoformans in HIV-infected patients who did/did not Receive Fluconazole Prophylaxis. Abstract of the 5th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance, Seoul 2005; MB05.
  -นพนัฐ จำปาเทศ, บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ และศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล. การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่รับยา GPOvirs : ติดตาม 72 สัปดาห์. Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ. 24 สิงหาคม 2548
  -Manosuthi W, Chumpathat N, Chaovavanich A, Sungkanuparph S,.Safety and tolerability of nevirapine-based antiretroviral therapy in HIV-infected patients receiving fluconazole for cryptococcal prophylaxis: a retrospective cohort study. BMC Infect Dis. 2005.24;5:67.
2549 -Manosuthi W, Kiertiburanakul S, Piyavong B, Chumpathat N, Sungkanuparph S,.Genotypic drug resistance mutations among HIV-infected patients failing a regimen of fixed-dose combination of stavudine, lamivudine and nevirapine. Abstract of the 16th International AIDS Conference, Toronto; THPE0093.
  -Manosuthi W, Sungkanuparph S, Thongyen S, Chumpathat N, Eampokalap B, Thawornwan U, Foongladda S,.Antifungal susceptibilities of Cryptococcus neoformans cerebrospinal fluid isolates and clinical outcomes of cryptococcal meningitis in HIV-infected patients with/without fluconazole prophylaxis. J Med Assoc Thai. 2006 .89(6):795-802.
  -Manosuthi W, Thongyen S, Chumpathat N, Muangchana K, Sungkanuparph S,. Incidence and risk factors of rash associated with efavirenz in HIV-infected patients with preceding nevirapine-associated rash. HIV Med. 2006 .7(6):378-82.
2550 -ภาวิตา บุพพิ ชาติญา อธิชาธนบดี อัญชนา ถาวรวัน ปวีณา ก้องสนั่น กรศิริ บุญประเทือง นพนัฐ จำปาเทศ และบุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ .เปรียบเทียบวิธี Simple Smear กับวิธี Quantitative Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique และวิธี Agar Plate Culture สำหรับวินิจฉัยโรค Strongyloidiasis ในตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (Comparison of the Simple Smear, Quantitative Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique and  Agar Plate Culture for Diagnosis of Strongyloidiasis from Samples of HIV-infected Patients. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ 2550 ปีที่ 38 ฉบับที่ 1s
  -Sungkanuparph S, Manosuthi W, Kiertiburanakul S, Piyavong B, Chumpathat N, Chantratita W. Options for a second-line antiretroviral regimen for HIV type 1-infected patients whose initial regimen of a fixed-dose combination of stavudine, lamivudine, and nevirapine fails. Clin Infect Dis. 2007;44(3):447-52
  -Manosuthi W, Sungkanuparph S, Tansuphaswadikul S, Inthong Y, Prasithsirikul W, Chottanapund S, Mankatitham W, Chimsuntorn S, Sittibusaya C, Moolasart V, Chumpathat N, Termvises P, Chaovavanich A,.Incidence and risk factors of nevirapine-associated skin rashes among HIV-infected patients with CD4 cell counts <250 cells/microL. Int J STD AIDS. 2007.18(11):782-6.
2551 -กิตติ์พงษ์ สัญชาติวรุฬห์ วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ศุภิดา ทองเย็น ปิยะวดี ฉาไธสง นพนัฐ จำปาเทศ และ กวิรัช ตันติวงษ์. การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายที่ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารยูโร.29 (1); 1-12
 

-Manosuthi W, Prasithsirikul W, Chumpathat N, Suntisuklappon B, Athichathanabadi C, Chimsuntorn S, Sungkanuparph S,.Risk factors for mortality in symptomatic hyperlactatemia among HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy in a resource-limited setting.. Int J Infect Dis. 2008 ;12(6):582-6.

  -Manosuthi W, Sungkanuparph S, Ruxrungtham K, Prasithsirikul W, Athichathanabadi C, Tantisiriwat W, Bowonwatanuwong C, Chumpathat N, Chaovavanich A,. Plasma levels, safety, and 60-week efficacy of a once-daily double-boosted protease inhibitor regimen of atazanavir, saquinavir, and ritonavir.. J Acquir Immune Defic Syndr. 2008 .1;47(1):127-9.
2552 -Jittimanee SX, Nateniyom S, Kittikraisak W, Burapat C, Akksilp S, Chumpathat N, Sirinak C, Sattayawuthipong W, Varma JK. Social stigma and knowledge of tuberculosis and HIV among patients with both diseases in Thailand.  PLoS One. 2009 Jul 23;4(7):e6360.
  -จริยา แสงสัจจา ศุภิดา ทองเย็น นพนัฐ จำปาเทศ สมคิด ศรีโสภา และ อัญชนา ถาวรวัน. การศึกษาเปรียบเทียบโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากโรต้าไวรัสและสาเหตุอื่นในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี สถาบันบำราศนราดูร. วารสารกรมการแพทย์. 32 (2); 173-181.
2555 -Sunchatawirul K, Tantiwongse K, Chathaisong P, Thongyen S ,Chumpathat N  and  Manosuthi W. Hypogonadism among HIV-infected men in Thailand. Int J STD AIDS. 2012 ;23(12):876-81. doi: 10.1258/ijsa.2012.011464.
2556 -บุษกร สันติสุขลาภผล วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นริสา เก่งตรง บดีรัฐ นพนัฐ จำปาเทศ บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ รัชนู เจริญพักตร์ ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ และ ถวัลย์ ฤกษ์งาม. การศึกษาระดับ Cystatin C ในการบ่งชี้ความผิดปกติในการทำงานของไตในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์.วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 2; 4495 - 4511
2557 ละเอียด แจ่มจันทร์ สุรี ขันธรักษวงศ์ สุนทร หงส์ทอง และ นพนัฐ จำปาเทศ. การแพทย์แฟนไทยกับการบริบาลมารดาและทากรหลังคลอดในชุมชนภาคกลาง. Oral presentation. การประชุมวิชาการวิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ. 10 กรกฎาคม 2557.
 
-นพนัฐ จำปาเทศ พรรณงาม เลิศเพ็ญพักตร และ สุรี ขันธรักษวงศ์. การเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแผนผังความคิด. วารสาร มฉก.วิชาการ. 18(35); 93-105.
  -ละเอียด แจ่มจันทร์ สุรี ขันธรักษ์วงศ์ สุนทร หงส์ทอง นพนัฐ จำปาเทศ. การแพทย์แผนไทยกับการบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนภาคกลาง.วารสารพยาบาลทหารบก.15(2); 195 – 202.
2558 Chumpathat N, Rangsin R, Soonthornworasiri Ng, Changbumrung S, Durongrittichai V, Kwanbunjan K. Height estimation in Thai woman from different South East Asian equations. Oral presentation in 12th Asian Congress of NutritionYokohama, Japan. May 14-18, 2015
  -นพนัฐ จำปาเทศ, วิญทัญญู บุญทัน, พรศิริ พันธสี.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วารสาร มฉก.วิชาการ  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37  หน้า :1-14 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
  -นพนัฐ จำปาเทศ พรศิริ พันธศรี และวิญทัญญู บุญทัน. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร มฉก.วิชาการ. 19(37); In press.

2559

 

-วิญญ์ทัญญู  บุญทัน นพนัฐ  จำปาเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้งานข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเขาเสื่อมในชุมชน เทศบางตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วารสารมฉก.วิชาการ 2  ปีที่ 19 ฉบับที่ 38 มกราคม-มิถุนายน 2559. 

 

 

-

Back to Top