อ.สุภาภรณ์ คงพรหม

     ชื่อ :   อ.สุภาภรณ์  คงพรหม
     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1234
     E-mail : mae5337307@hotmail.co.th

-พย.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ม.มหิดล

Back to Top