อ.พรทิพย์ ลิ้มธีระยศ

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน :1234
     E-mail : tomb2s@hotmail.com

-พย.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
-วท.ม. (จิตวิทยาพฤติกรรม) ม.มหิดล

 

Back to Top