อ.ปริศนา อัครธนพล

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน :1234
     E-mail : prisanaatp@yahoo.co.th

-พย.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
-พย.ม. (บริหารพยาบาล) ม.บูรพา

Back to Top