รศ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์

     ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1231

     E-mail:jkompayak@gmail.com

-อนุปริญญาการพยาบาลอนามัยและประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ ศิริราช ม.แพทย์ศาสตร์
-วท.บ. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ม.มหิดล
-ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.ขอนแก่น
-ประกาศนียบัตร (การพยาบาลเวชปฏิบัติ) ม.มหิดล

2554 -การพยาบาลอนามัยชุมชน :  แนวคิด  หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2)  
2555 -ไพรัช ม่วงศรี วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร.ประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้านภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่.มฉก.วิชาการ  ปีที่ : 16 (31): 31-48
2556 -จริยาวัตร  คมพยัคฆ์.การแสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน.วารสารพยาบาล ปีที่ 62 (3) (ก.ค.-ก.ย.): 67-71.
  -กรุณา ประมูลสินทรัพย์ กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม จริยาวัตร คมพยัคฆ์ เอกชัย โควาวิสารัช.ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .31 (4) ตุลาคม-ธันวาคม 2556.
2557 -ยุพา สุทธิมนัส, วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย, จริยาวัตร  คมพยัคฆ์.การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้.พยาบาลสาธารณสุข.28(2): 81-91.พฤษภาคม-สิงหาคม.2557.
  -เจตจรรยา บุญญกูล,  กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, จริยาวัตร คมพยัคฆ์.รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บางโฉลง อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ.นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  วันที่  13-14 ธันวาคม  2557.
  -ยุพิ​น สาเรือง, วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย,  จริยาวัตร  คมพยัคฆ์.การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บให้แก่เด็กวัยเรียนในชุมชน.พยาบาลสาธารณสุข.28(2) : 39-50 .พฤษภาคม-สิงหาคม. 2557.
  -ละออม สร้อยแสง จริยาวัตร คมพยัคฆ์ กนกพร นทีธนสมบัติ.การศึกษาแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุชุมชนมิตรภาพพัฒนา.พยาบาลทหารบก.15 (1): 122-129.
  -จันทรา น้ำดอกมะลิ ทวีศักดิ์ กสิผล จริยาวัตร คมพยัคฆ์.การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน. มฉก.วิชาการ. 17 (34) : 77-92
2558 -ธมนพรรษ บุญเจริญ  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และจริยาวัตร คมพยัคฆ์.    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในทหารที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ  วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 29 (3) กันยายน-ธันวาคม 2558
  -อัชรารัตน์ วชิรเตวิชญ์ วนิดา ดุงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และพีระพล รัตนะ.การประเมินผลโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน โรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21” (Thai Family in the 21st Century) ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กทม.
  -ไพรัตน์ กาพาด อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และทวีศักดิ์ กสิผล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยูในชุมชนภาคกลางประเทศไทย ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “สหวิทยาการงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิชาการ” เล่มที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559 ณ อาคาร 14  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  -ปาริชาติ  เกิดฤทธิ์ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ ชฎาภา ประเสริฐทรง. ผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม.นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2557 .วันที่  11  กรกฎาคม 2558   
  -จารุวรรณ  ศรีเวียงยา, ทวีศักดิ์  กสิผล, จริยาวัตร  คมพยัคฆ์.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.2558
  -ชัชวาล  วงศ์สารี, จริยาวัตร  คมพยัคฆ์,  นภาพร  แก้วนิมิตชัย. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบเข้มข้นต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการจำกัดน้ำของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3  ของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัฒน์กับการพัฒนาประเทศ  วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันที่  24  มกราคม  2558
  -จริยาวัตร คมพยัคฆ์ กนกพร นทีธนสมบัติ ทวีศักดิ์ กสิผล กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม ชฎาภา ประเสริฐทรง นภาพร แก้วนิมิตชัยวนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย.วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ.การพยาบาลและสุขภาพ. 9 (3 กันยายน-ธันวาคม): 1-13
2559 -จริยาวัตร คมพยัคฆ์.  ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา ของผู้ป่วยเบาหวานที่ชนิดที่ 2 วารสารจักษุธรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.

 

 

Back to Top