อ.สุพร พริ้งเพริศ

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1237
     E-mail : springpurd@yahoo.com

-พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธชินราช พิษณุโลก
-วท.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์) ม.มหิดล

Back to Top