อ.อิสรีย์ เหลืองวิลัย

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1237
     E-mail : saardsng66@gmail.com

  2542  -  2544    พยาบาลวิชาชีพประจำการ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

  2544  -  2547    พยาบาลพิเศษ แผนก ICU,CCU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, แผนก NICU โรงพยาบาลกรุงเทพฯ

  2547  - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

-พย.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC)
-พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง มหาวิทยาลัยบูรพา

2558 กนกพร ธนีธนสมบัติ, รัชนี นามจันทรา, พรศิริ พันธสี,อิสรีย์ เหลืองวิลัย.การสอนภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยง และแนวทางการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37  หน้า : 71-88 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558
   

 

 

Back to Top