อ.ทิพยา พันธุมกาญจน์

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1234
     E-mail : chidchanok@hcu.ac.th

-อนุปริญญา (พยาบาลและอนามัย) ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
-ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
-วท.บ. (สุขศึกษา) ม.มหิดล
-กศ.ม. (สุขศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Back to Top