รศ.พรศิริ พันธสี

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1237
     E-mail :p_punthasee@hotmail.com

-พย.บ. ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
-ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หัวใจและทรวงอก) ม.มหิดล
-นบ. (นิติศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-วท.ม. (โภชนศาสตร์) ม.มหิดล
-อนุมัติบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ม.มหิดล

2558 -นพนัฐ จำปาเทศ, วิญทัญญู บุญทัน, พรศิริ พันธสี.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วารสาร มฉก.วิชาการ  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37  หน้า :1-14 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
  กนกพร ธนีธนสมบัติ, รัชนี นามจันทรา, พรศิริ พันธสี,อิสรีย์ เหลืองวิลัย.การสอนภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยง และแนวทางการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37  หน้า : 71-88 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558
  -สุทธาภา คูณทรัพย์ไพบูลย์ กนกพร  นทีธนสมบัติ และพรศิริ พันธสี. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยการให้ความรู้และข้อมูลต่อความปวด และความสามารถในการทำกิจกรรมหลังผ่าตัดในผู้ป่วยเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมด. ประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
   

 

Back to Top