อ.ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล

     กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     เบอร์ติดต่อภายใน :1234
     E-mail : chaveezzz@hotmail.com

-อนุปริญญา (การพยาบาลและอนามัย) ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
-ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
-วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) ม.มหิดล
-วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ม.มหิดล

Back to Top