รศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

     ตำแหน่ง : คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
     เบอร์ติดต่อภายใน : 1233

     E-mail:catvanida04@yahoo.com

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  2545-2547   อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว                        เฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ.  2550-2555    ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ                            ชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
(การพยาบาลและผดุงครรภ์)

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 
 

พ.ศ.  2532

 

ปริญญาโท
 

สังคมวิทยามหาบัณฑิต  (ประชากรศาสตร์) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

พ.ศ.  2537

 

ปริญญาเอก

 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (การพยาบาลสาธารณสุข)  
 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พ.ศ.  2546 

 

วุฒิอื่นๆ 
 

อนุมัติบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
 

พ.ศ.  2548
 


2547


 

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. (2547).  การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี  2546 พื้นที่กรุงเทพมหานคร,  วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 18(3  เดือนกันยายน-ธันวาคม).  (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองควบคุมโรคเอดส์  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร)

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. (2547).  การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี  2547 พื้นที่กรุงเทพมหานคร  (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองควบคุมโรคเอดส์  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร)


2550


 

 
 

 

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. (2550). การปฏิบัติที่บ่งชี้ความสำเร็จ  (Best  practice)  ของการดำเนินงาน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติดในชุมชน : กรณีโครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติดแบบยั่งยืน,  วารสารพยาบาลสาธารณสุข,  21(3  กันยายน-ธันวาคม,  1-12.  (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองควบคุมโรคเอดส์  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร)

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. (2550). การพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลคิง,  วารสารสภาการพยาบาล,  22
(3  กรกฎาคม-กันยายน). 

-วราพร  พลายชุมพล,  ปราโมทย์  ทองกระจายและและวนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย.  (2550).  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสูดสำลักขี้เทาในทารกแรกเกิดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี.  วารสารสภาการพยาบาล,  ปีที่  22  ฉบับที่  4,  (ตุลาคม –ธันวาคม:  103-144).  

-สมจิตนา  คำพินิจ,  จริยาวัตร  คมพยัคฆ์และวนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย.  (2550).  การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุในนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนราชินี.วารสารมฉก.วิชาการ,  ปีที่  11  ฉบับที่  21,  (กรกฎาคม –ธันวาคม:  1-14).

-วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย,  หทัยชนก  บัวเจริญ,  จริยาวัตร  คมพยัคฆ์,  โสมนัส  ว่องไววุฒิกุลเดช,  พัชรินทร์  กลิ่นสุคนธ์,  สุมานี  ศรีกำเนิด,  ประทีป  ปัญญา,  ณฐมน  เภรีวิวัฒน์และนิตยา  แย้มมี. 
การประยุกต์ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันในกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน,  วารสารพยาบาลสาธารณสุข,  ปีที่  22  ฉบับที่  2, 
(พฤษภาคม-สิงหาคม:  1-16).

-ชฎาภา  ประเสริฐทรง,  พิจิตรา  ชัยสิงห์ประสาท,  ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา,  อัจฉรา   จินายน,  ชนิกา  เจริญจิตต์กุล,  กันยา  วุวรรณคีรีขันธ์,  วนิดา  ดุรงค์ ฤทธิชัย,  ธนพร  วรรณกูล,  วิไล  ตาปะสี.  (2549).  รายงานการวิจัยการศึกษาการติดตามการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สำเร็จ  การศึกษาปีการศึกษา  2548. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

-ภุชงค์  เสนานุช,  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,  พรรัชนี  วีระพงศ์,  วรพจน์ กนกกันฑพงษ์, วิรัตน์  ทองรอด,  พวงชมภู  โจนส์และหทัยชนก  บัวเจริญ.   (2550).  รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2550-2552)  เทศบาลตำบลสำโรงใต้  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550  
(1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550).  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2551

 

-นันทภัส  สิทธิโกศล,  จริยาวัตร  คมพยัคฆ์และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย.  (2551).  การพัฒนาแบบ
คัดกรองเพื่อประเมินความดันโลหิตสูงสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.  วารสารสมาคมพยาบาล
โรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย,  ฉบับที่  1  (มกราคม-มิถุนายน)      

 

-วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย,  หทัยชนก  บัวเจริญ,  รัชนี  นามจันทรา,  นภาพร  แก้วนิมิตชัย,  ฉวีวรรณ 
ตั้งอมตะกุล,  ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา,  กนกพร  นทีธนสมบัติ,  วิชุดา  กิจธรธรรมและ    ปิ่นหทัย    
ศุภเมธาพร.  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พุทธศักราช  2547.   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

-ภุชงค์  เสนานุช,  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, พรรัชนี  วีระพงศ์,  วรพจน์ กนกกันฑพงษ์,   วิรัตน์  ทองรอด,  พวงชมภู  โจนส์และทวีศักดิ์  กสิผล.  (2551).  รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2550-2552)  เทศบาลตำบลสำโรงใต้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551).  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

-ภุชงค์  เสนานุช,  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, พรรัชนี  วีระพงศ์, วรพจน์ กนกกันฑพงษ์, วิรัตน์ ทองรอด,
พวงชมภู  โจนส์และทวีศักดิ์  กสิผล.  (2551). รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2550-2552)  เทศบาลตำบลสำโรงใต้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552).  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

-ภุชงค์  เสนานุช, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, พรรัชนี  วีระพงศ์, วรพจน์ กนกกันฑพงษ์, วิรัตน์  ทองรอด,
พวงชมภู  โจนส์และทวีศักดิ์  กสิผล.   (2551).  รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2550-2552)  เทศบาลตำบลสำโรงใต้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2555).  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

-ภุชงค์  เสนานุช,  กรรณิกา  ขวัญอารีย์,  จริยาวัฒน์  โลหะพูนตระกูล,  หทัยชนก  บัวเจริญวนิดา  
ดุรงค์ฤทธิชัย
,  วรรณลักษณ์  เมียนเกิดและณิชาภัทร   บุญตามช่วย.  (2551).  โครงการติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจด้านสวัสดิการสังคม(สถานสงเคราะห์คนชรา)  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง/
คนพิการ.  รายงานวิจัย.

-หทัยชนก  บัวเจริญ,  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,  และจริยาวัตร  คมพยัคฆ์.  (2551).  การศึกษาปัญหา
และความต้องการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอาชีพงมหอยแครงวิเคราะห์ตามทฤษฎี
การพยาบาลของคิง  โดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน,  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ปีที่  20,  ฉบับที่  2  พฤษภาคม-สิงหาคม.  หน้า  40-51.

-หทัยชนก  บัวเจริญ,  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, จริยาวัตร  คมพยัคฆ์,  บุษกร  มงคลนิมิตร,  จุฑารัตน์ 
ภาตะนันท์,  วันทนา  แก้ววงษ์,  จุฑารัตน์  อินทะโชติ,  กัลยา มัดเลาะห์,  และพัชรินทร์  ฟากวิลัย.  (2551). การส่งเสริมแกนนำสุขภาพครอบครัวเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนโดยทฤษฎีการพยาบาลของคิง,  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่  31,  ฉบับที่  4  ตุลาคม-ธันวาคม.  หน้า  17-25.

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,  หทัยชนก  บัวเจริญ,  จริยาวัตร  คมพยัคฆ์,  วิจิตร  วรรธนะวุฒิ,  จิราพร
เดชมา,จริยา  ทรัพย์เรือง,  นภาพร  ลิมตโสภณ,  ถนอมวรรณ์ ดำแก้ว.  (2551).  การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลของคิงในกระบวนการพัมนานวัตกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้ผู้เป็นเบาหวานในชุมชน,  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ปีที่  31,  ฉบับที่  4  ตุลาคม-ธันวาคม. หน้า  26-37.


2553
 

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยและหทัยชนก  บัวเจริญ.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนบนทฤษฎีการพยาบาลของคิง.  วารสารพยาบาลสาธารณสุข  ฉบับที่  3  ปีที่  24  เดือนกันยายน-ธันวาคม  2553

-วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,  หทัยชนก  บัวเจริญและสุจิตรา  ชัยกิตติศิลป์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฐนครปฐม  ครั้งที่  2  ประจำปี  2553  วันที่  15  มิถุนายน  2553. 


2554
 

-สมบัติ  กุสุมาวดี,  ทัศนีย์  ลักขนาภิชนชัช,  ภุชงค์  เสนานุช,  ณดา  จันทร์สมและวนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย.  (2554).  การวิจัยแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ.  กระทรวงศึกษาธิการ.  รายงานวิจัย.

  -การพยาบาลอนามัยชุมชน :  แนวคิด  หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2)
  -วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย.การพัฒนาระบบเกษตรทางเลือก: กรณีศึกษาตำบลสุขภาวะภาคกลาง. มฉก.วิชาการ.15 (29) : 47-66
2555 -ภุชงค์ เสนานุช วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย .การติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราและศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.มฉก.วิชาการ.16 (31) :1-15  
  -วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย.KNOWLEDGE, ATTITUDES, SELF-AWARENESS, AND FACTORS AFFECTING HIV/AIDS PREVENTION AMONG THAI UNIVERSITY STUDENTS. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, November, 2012
  -ไพรัช ม่วงศรี วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร.ประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้านภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่. มฉก.วิชาการ.16 (31): 31-48
2556 -พัชรี รัศมีแจ่ม ปริศนา อัครธนพล วนิดาดุรงค์ฤทธิชัย.ปัจจัยทำนายภาวะก่อนความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตชนิดไม่ทราบสาเหตุในตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ.พยาบาลสาธารณสุข. 27 (1) มกราคม-เมษายน  
  -จิราพร  เดชมา วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย วิชุดา กิจธรธรรม.การศึกษาปัจจัยทำนายภาวะแทรกซ้อนให้ผู้ป่วยผู้เป็นเบาหวานในชุมชนภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลคิง.พยาบาลสาธารณสุข. 27 (2) : 63-80. พฤษภาคม-สิงหาคม
  -วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ ชนิกา เจริญจิตต์กุล ทวีศักดิ์ กสิผล กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม ภัทรียา พันธุ์ทอง.รูปแบบการสร้างแบบตระหนักรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. มฉก.วิชาการ. 16 (32):19-39. (ม.ค.-มิ.ย.).
  -วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย พัชรี รัศมีแจ่ม จริยา ทรัพย์เรือง.ปัจจัยทำนายสมรรถนะการพยาบาลด้วยหัวใจ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.มฉก. วิชาการ. 17 (33) :99-116. (ก.ค.-ธ.ค.)
2557 -ยุพิน สาเรือง, วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย,  จริยาวัตร  คมพยัคฆ์.การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บให้แก่เด็กวัยเรียนในชุมชน.พยาบาลสาธารณสุข, 28(2):39-50. (พฤษภาคม-สิงหาคม)
  -ยุพาสุทธิมนัส, วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย, จริยาวัตร  คมพยัคฆ์. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้.พยาบาลสาธารณสุข,  28(2): 81-91.พฤษภาคม-สิงหาคม
  -ชญานิษฐ์  แกล้วทะนง,วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย,  กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม. การพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบมีส่วนร่วมโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  วันที่  13-14 ธันวาคม  2557.  
  -มานิดา  เดชากุล,  ทวีศักดิ์  กสิผล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้:  กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนแม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  จ.สมุทรสงคราม.พยาบาลทหารบก.15(3): 269-278.กันยายน-ธันวาคม.
  -อัจฉราภา ประเทศา วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย, กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม.แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่ม-ทักษะการดูแลสำหรับผู้ดูแลเด็กโรคสมาธิสั้น.พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม.15: 22-34 (กรกฎาคม-ธันวาคม).
  -ณัฏฐณิชา ศรีจัตุรัส อรพินท์ สีขาว วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย.การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมในประเทศ. มฉก.วิชาการ  17( 34): 43-60.มกราคม-มิถุนายน.
  -วรนุช ทองไทย  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม. แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า. มฉก.วิชาการ,18(35): 13-28.กรกฎาคม-ธันวาคม.
  -มธุรส บุญแสน ทวีศักดิ์ กสิผล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย.ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของกำลังพลที่มีภาวะอ้วนลงพุง  ค่ายนวมินทราชินี  จ.ชลบุรี.พยาบาลทหารบก.15(2):312-319.พฤษภาคม-สิงหาคม.
2558 -จริยาวัตร คมพยัคฆ์, กนกพร นทีธนสมบัติ, ทวีศักดิ์ กสิผล, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, ชฎาภา ประเสริฐทรง, นภาพร แก้วนิมิตชัย, วนิดา ดุรงค์ฤทธิ์ชัย.วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 3  กันยายน-ธันวาคม หน้า : 1-13  ปีพ.ศ. : 2558
  -นิตยา ทานันท์, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, จิตร สิทธิอมร.การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซ้ำที่บ้านแบบมีส่วนร่วมโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วารสาร มฉก.วิชาการ  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37 หน้า :89-103 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
  -นภรรสสร กูรมาภิรักษ์ นภาพร แก้วนิมิตชัย วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย. ผลของโปรแกรมสนับสนุนทางสังคมต่อความไม่มั่นคงในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  วารสาร มฉก.วิชาการ  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 37 หน้า :105-113 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
  -ธมนพรรษ บุญเจริญ  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และจริยาวัตร คมพยัคฆ์.    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในทหารที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ    วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 29 (3) กันยายน-ธันวาคม 2558
  -อัชรารัตน์ วชิรเตวิชญ์ วนิดา ดุงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และพีระพล รัตนะ.การประเมินผลโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน โรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21” (Thai Family in the 21st Century) ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กทม.
  -ไพรัตน์ กาพาด อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และทวีศักดิ์ กสิผล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่อาศัยอยูในชุมชนภาคกลางประเทศไทย ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “สหวิทยาการงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิชาการ” เล่มที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559 ณ อาคาร 14  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  -ฉบาไพร  ทองหล่อ ทวีศักดิ์  กสิผล วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย.การพัฒนาระบบการพยาบาลเพื่อการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาวันที่  28-29  เมษายน  2558
  -ยุพา โพผา ชฎาภา  ประเสริฐทรง วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้. พยาบาลทหารบก  16(1): 123-130.มกราคม – เมษายน.
  -เสาวณีย์  สิงหา วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข้าเสื่อม ในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ.มฉก.วิชาการ.18(36):115-130.ม.ค. – มิ.ย.
  -ภิษจีรัฐ  พัชรกุลธนา  กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่  เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ.พยาบาลทหารบก.16 (2): 131 -139.พฤษภาคม-สิงหาคม.
  -อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  (2558).  ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ:  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็มและเอ็ดเลเซอร์พริ้นต์.
  -Vanida,  D.  &  Jonatan  R. C.  (2015).  Strategies  for  Creating  Highly  Competitive  Graduates to  Welcome  ASEAN Economic  Community  Era: Thai Students Perspective.  International  Conference  Proceedings  “Strategies  for  Creating  Highly  Competitive  Graduate  to  Welcome  ASEAN  Economic  Era.  23rd  October  2015.  Syariah  Hotel  Solo,  Jd.  Adi  Sucipto  No.47  Solo,  Indonesia.
2559 -กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม  วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  และหทัยชนก  บัวเจริญ. ผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพ วารสารมฉก.วิชาการ  ปีที่ 17 ฉับที่ 32 มกราคม-มิถุนายน 2559.
  -วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย รัชนี ผิวผ่อง สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง.  แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ : จากการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การนำไปปฏิบัติ  วารสารมฉก.วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.

 

ตำรา

2558 -อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  (2558).  ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ:  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็มและเอ็ดเลเซอร์พริ้นต์.

 

บทความวิชาการ

2558 -Vanida,  D.  &  Jonatan  R. C.  (2015).  Strategies  for  Creating  Highly  Competitive  Graduates to  Welcome  ASEAN Economic  Community  Era: Thai Students Perspective.  บทความวิชาการ International conference proceedings APTISI Commessariat II Surakata   Friday, October 23th, 2015. Syariah Hotel Solo, JL. Adi Sucrpto No. 47 Solo, Indonesia.    

 


 

 

 

-

Back to Top