กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

ชื่อ :   อ.อัจฉรา  เดชขุน
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   รศ.ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

       

ชื่อ :   รศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.อังสนา  เบญจมินทร์
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   ผศ.ชนิกา  เจริญจิตต์กุล
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

            

ชื่อ :   อ.ดร.ชฎาภา  ประเสริฐทรง
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.กันยา  สุวรรณคีรีขันธ์
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กสิผล
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.ศิริยุพา  นันสุนานนท์
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

            
ชื่อ :   อ.เจตจรรยา บุญญกูล
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.จริยา  ทรัพย์เรือง
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.พัชรี  รัศมีแจ่ม
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

            
ชื่อ :   อ.จุฬาวรรณ  จิตดอน
กลุ่มวิชา : การพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ข้อมูลเพิ่มเติม

         

          

       
 

 


 

 

 

 

Back to Top