กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

ชื่อ :   อ.ทิพยา  พันธุมกาญจน์
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ชื่อ :   อ.สุจิตรา  ชัยกิตติศิลป์
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.ฉวีวรรณ  ตั้งอมตะกุล
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   รศ.อรพินท์  สีขาว
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   รศ.พรศิริ  พันธสี
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.ปริศนา  อัครธนพล
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.อิสรีย์  เหลืองวิลัย
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.สุพร  พริ้งเพริศ
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

   

ชื่อ :   อ.พรทิพย์  ลิ้มธีระยศ
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ชื่อ :   อ.ปทุมทิพย์  อดุลวัฒนศิริ
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

   

ชื่อ :   อ.วิญญ์ทัญญู  บุญทัน
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

     

ชื่อ :   อ.สุภาภรณ์  คงพรหม
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.ดร.นพนัฐ  จำปาเทศ
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.รัชนี  ผิวผ่อง
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   อ.ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

          

ชื่อ :   อ.นภรรสสร  กูรมาภิรักษ์

กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม

          

ชื่อ :   อ.ธนิตา พึ่งฉิ่ง
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

         

ชื่อ :   อ.สิทธิศักดิ์  เครือพิมาย
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

          

ชื่อ :   อ.ชัชฎาพร  พุทธเสน
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม

         
 

 

 

 

 

ชื่อ :   อ.ฉันท์ทิพย์  พลอยสุวรรณ
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

 

ชื่อ :   อ.ศิริวรรณ  ตุรงค์เรือง
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ชื่อ :   อ.อรุณณี  วงค์ปันดีด
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ชื่อ :   อ.กนกอร  พิเดช
กลุ่มวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top