สำนักงานเลขานุการ

ชื่อ :  น.ส.ปัญจพรดิษฐ์  คงคานนท์
ตำแหน่ง : เลขานุการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   นางสุพรรณ  บุรณศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

ชื่อ :   น.ส.ณัฐนรี  มลิซ้อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ :   น.ส.คณิตา  เอี่ยมครอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

Back to Top