ผู้บริหาร

 

รศ.ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์

รักษาการคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.รัชดา  พ่วงประสงค์

รักษาการรองคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.กมลทิพย์   ขลังธรรมเนียม

รักษาการรองคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์พัชรี   รัศมีแจ่ม

รักษาการรองคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์

   

 

   

.

 

 

Back to Top