ผู้บริหาร

 

ชื่อ :  ผศ.ดร.สายใจ  พัวพันธ์
ตำแหน่ง : รักษาการคณบดี 
ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

ชื่อ :  รศ. ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณบดี         
              คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

ชื่อ : อ.ดร.รัชดา  พ่วงประสงค์ 
ตำแหน่ง : รักษาการรองคณบดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
   

 

   

.

 

 

Back to Top