ผู้บริหาร

 

ชื่อ :   รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
ตำแหน่ง : รักษาการคณบดี 
ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

ชื่อ :   รศ ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณบดี
              คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

ชื่อ :   อ.ดร.รัชดา  พ่วงประสงค์ 
ตำแหน่ง : รักษาการรองคณบดี
              ฝ่ายวิชาการ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
   

ชื่อ :   ผศ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ 
ตำแหน่ง : รักษาการรองคณบดี
              ฝ่ายบริหาร 

ข้อมูลเพิ่มเติม

   

.

 

 

Back to Top